Jechoota Hayyoota Oromoo

 Jechoota Hayyoota Oromoo Download from Google Play market
send link to app

Jechoota Hayyoota OromooFree

Appn kun Jechoota Hayyoota Oromoo of keessatti hammata. Jechoota hayyoota Oromoo gosoota heddu kan qabu yommuu tau, akkasumas hayyoota garagaraatiin kan dhiyaateedha. Isaan keessaa Hayyootni wareegana, dubartootni, dargaggootni fi gaeessotni Jechamoota gargaraa kanneen quuqqaa sabaa, kakaumsa, qabsoo, jaalala, gadda, jibbaa fiikkf ittiin ibasachuuf yaalan hedduutu tarreeffameera.